Regulamin

 • Rejestrując się w Sklepie Internetowym kimono-ya.pl, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z działaniem sklepu. Dane klientów są poufne i nie będą przetwarzane w celach innych, niż opisanych w Polityce Prywatności.
 • Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera wiąże się z dodatkowymi korzyściami, w postaci specjalnych ofert i rabatów dla zarejestrowanych użytkowników, informacjach o nowościach i okresowych wyprzedażach. Newsletter staramy się rozsyłać nie częściej niż raz w tygodniu.
 • Wszystkie prezentowane artykuły znajdują się fizycznie w Polsce i są dostępne od ręki. W cenie artykułu zawarto: koszt wyszukania i zakupu artykułu w Japonii, koszt przesyłki do Polski, cło, podatek VAT oraz koszt czyszczenia kimon, ich składowania i przechowywania.
 • Po wyborze interesującego Państwa artykułu i dodaniu go do koszyka, nastąpi złożenie zamówienia. Otrzymacie Państwo od nas informację n/t sfinalizowania transakcji oraz potwierdzenie złożenia zamówienia drogą mailową.
 • Wysyłka następuje w ciągu 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na konto, chyba, że jest to produkt na zamówienie. Wtedy zastrzegamy sobie 21 dni na dostarczenie towaru do klienta.
 • Koszt pakowania oraz wysyłki paczki poleconej jest naliczany indywidualnie, w zależności od wagi. Ze względów ekologicznych paczki wysyłamy najczęściej w opakowaniach wtórnych.
 • Formy płatności: przelewem (nr konta: 63 1750 0012 0000 0000 1130 4028), lub kartą kredytową przez Paypal.
 • Istnieje możliwość zwrotu lub wymiany towaru do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, po wcześniejszym kontakcie drogą mailową lub telefoniczną. Produkt nie może być uszkodzony oraz nosić śladów używania. Do zwrotu należy załączyć oryginał faktury oraz formularz zwrotu. Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez nas przedmiotów, nie ma możliwości zwrotu towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie z Japonii chyba, że przyczyna leży po naszej stronie (przez pomyłkę wysłano towar nie zamówiony, przedmiot jest uszkodzony w trakcie przesyłki, itp.). Liczymy na Państwa zrozumienie. W razie wątpliwości, prosimy o zadawanie pytań n/t koloru, faktury tkaniny, wieku kimona, itp.
 • Sklep Kimono-ya.pl nie posiada jednostki stacjonarnej - jest wyłącznie sklepem internetowym. Ewentualną korespondencję prosimy kierować na adres:
  Sklep Kimono-ya.pl
  ul. Rybnicka 36
  43-190 Mikołów
  tel. 608 044 970
  sklep@kimono-ya.pl
 • Ewentualne pytania proszę zadawać na adres: sklep@kimono-ya.pl. Nieotrzymanie odpowiedzi w ciągu 24h oznacza, że wpisano błędny adres mailowy. W tym wypadku uprzejmie prosimy o ponowienie zapytania lub o kontakt telefoniczny.

Polityka prywatności

Wprowadzenie
Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego przedstawiamy następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Sklep Kimono-ya.pl przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Podstawowe pojęcia i dane kontaktowe
ADO - Administrator Danych Osobowych - to Sklep Kimono-ya.pl z siedzibą w Mikołowie, ul. Rybnicka 36, (zwana dalej Firmą) decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Dane - dane osobowe - wszelkie informacje będące w posiadaniu Firmy dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Zbiór danych osobowych - to każdy posiadający strukturę zestaw Danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
Przetwarzanie danych osobowych - to wszelkie operacje wykonywane na Danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, realizowane przez Firmę bądź powierzone innemu podmiotowi (zwanemu Procesorem), w drodze umowy zawartej na piśmie.
Procesor - każdy podmiot który przetwarza Dane, którymi administruje Firma (np. Księgowość)
ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - to osoba odpowiedzialna w Firmie za nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych Danych, w tym za nadzorowanie przestrzegania zasad zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego zapewniających ochronę przetwarzanych Danych. Do pełnienia funkcji ABI może być powołana osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, nie była karana za umyślne przestępstwo.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji zostaje Magdalena Płocica.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: Sklep Kimono-ya.pl Magdalena Płocica, ul. Rybnicka 36, 43-190 Mikołów z dopiskiem („ABI”) oraz za pośrednictwem adresu email: ABI@kimono-ya.pl w celu skontaktowania się z Administratorem ochrony danych.
Korespondencję związaną z przetwarzaniem Danych (min. wnioski o usunięcie Danych ze zbiorów) należy kierować do ABI.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Kimono-ya.pl w szczególności: 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu: 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy. 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklep Kimono-ya.pl [na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO] w celu: 1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń 3. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług; 4. analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych. 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu: a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Sklep Kimono-ya.pl. 4. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt a)-b) powyżej może być realizowany przez Sklep Kimono-ya.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli:
1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sklep Kimono-ya.pl
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Sklep Kimono-ya.pl na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
a) dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu;
b) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe oraz sposób ich realizacji.
1. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
i) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych ABI@kimono-ya.pl lub poprzez kontakt z Sklep Kimono-ya.pl (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim:
Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy.
W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami, którym mogą być przekazywane przechowywane przez nas dane osobowe mogą być:
1. partnerzy handlowi
2. przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
3. firmy windykacyjne,
4. banki,
5. operatorzy pocztowi,
6. przewoźnicy,
7. firmy drukujące i poligraficzne,
8. biura informacji gospodarczej,
9. firmy archiwizujące dokumenty,
10. partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych serwisów internetowych).
11. biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
12. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inna władza rządowa lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
13. organizacje zewnętrzne, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług.

Pliki cookies
1. Witryny Sklep Kimono-ya.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sklep Kimono-ya.pl w celu optymalizacji działań.
3. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Obowiązki informacyjne
a) Każdej osobie, której Dane przetwarzane są przez Firmę przysługuje prawo do kontroli przetwarzania Danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach Firmy.
b) Informacje stanowiące Dane mogą być przekazywane wyłącznie osobom, których te Dane dotyczą, chyba że osoby te wyrażą pisemna zgodę na przekazywanie tych Danych wskazanym przez siebie innym osobom lub podmiotom.
c) Jeżeli Dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych Firma odstępuje od obowiązku informowania osób o przetwarzaniu ich Danych w przypadkach, gdy pociąga to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.

Zmiany niniejszego dokumentu
Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.