regulamin i RODO

  Polityka prywatności

  Wprowadzenie
  Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego przedstawiamy następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Sklep Kimono-ya.pl przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

  Podstawowe pojęcia i dane kontaktowe
  ADO - Administrator Danych Osobowych - to Sklep Kimono-ya.pl z siedzibą w Mikołowie, ul. Rybnicka 36, (zwana dalej Firmą) decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
  Dane - dane osobowe - wszelkie informacje będące w posiadaniu Firmy dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
  Zbiór danych osobowych - to każdy posiadający strukturę zestaw Danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
  Przetwarzanie danych osobowych - to wszelkie operacje wykonywane na Danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, realizowane przez Firmę bądź powierzone innemu podmiotowi (zwanemu Procesorem), w drodze umowy zawartej na piśmie.
  Procesor - każdy podmiot który przetwarza Dane, którymi administruje Firma (np. Księgowość)
  ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - to osoba odpowiedzialna w Firmie za nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych Danych, w tym za nadzorowanie przestrzegania zasad zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego zapewniających ochronę przetwarzanych Danych. Do pełnienia funkcji ABI może być powołana osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, nie była karana za umyślne przestępstwo.

  Administratorem Bezpieczeństwa Informacji zostaje Magdalena Płocica.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: Sklep Kimono-ya.pl Magdalena Płocica, ul. Rybnicka 36, 43-190 Mikołów z dopiskiem („ABI”) oraz za pośrednictwem adresu email: ABI@kimono-ya.pl w celu skontaktowania się z Administratorem ochrony danych.
  Korespondencję związaną z przetwarzaniem Danych (min. wnioski o usunięcie Danych ze zbiorów) należy kierować do ABI.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Kimono-ya.pl w szczególności: 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu: 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy. 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklep Kimono-ya.pl [na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO] w celu: 1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń 3. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług; 4. analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych. 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu: a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Sklep Kimono-ya.pl. 4. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt a)-b) powyżej może być realizowany przez Sklep Kimono-ya.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail).
  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sklep Kimono-ya.pl
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Sklep Kimono-ya.pl na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  a) dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu;
  b) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

  Prawa osób, których dotyczą dane osobowe oraz sposób ich realizacji.
  1. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  i) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych ABI@kimono-ya.pl lub poprzez kontakt z Sklep Kimono-ya.pl (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

  Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim:
  Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy.
  W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami, którym mogą być przekazywane przechowywane przez nas dane osobowe mogą być:
  1. partnerzy handlowi
  2. przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
  3. firmy windykacyjne,
  4. banki,
  5. operatorzy pocztowi,
  6. przewoźnicy,
  7. firmy drukujące i poligraficzne,
  8. biura informacji gospodarczej,
  9. firmy archiwizujące dokumenty,
  10. partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych serwisów internetowych).
  11. biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
  12. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inna władza rządowa lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
  13. organizacje zewnętrzne, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług.

  Pliki cookies
  1. Witryny Sklep Kimono-ya.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sklep Kimono-ya.pl w celu optymalizacji działań.
  3. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

  Obowiązki informacyjne
  a) Każdej osobie, której Dane przetwarzane są przez Firmę przysługuje prawo do kontroli przetwarzania Danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach Firmy.
  b) Informacje stanowiące Dane mogą być przekazywane wyłącznie osobom, których te Dane dotyczą, chyba że osoby te wyrażą pisemna zgodę na przekazywanie tych Danych wskazanym przez siebie innym osobom lub podmiotom.
  c) Jeżeli Dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych Firma odstępuje od obowiązku informowania osób o przetwarzaniu ich Danych w przypadkach, gdy pociąga to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.

  Zmiany niniejszego dokumentu
  Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.
  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Dodano: 25-05-2018

  Wyprzedaż świąteczna!

  Tylko do końca listopada, gorąco zapraszamy na zakupy z rabatem nawet do 60%! Na życzenie, oryginalny prezent dla ukochanej osoby pakujemy gratis w ozdobny papier z liścikiem :)
  Święta już za niecały miesiąc!
  WYPRZEDAŻ!
  Zapraszamy!

  Dodano: 10-11-2015

  Uwaga! Przepraszamy za utrudnienia.

  Problemy techniczne

  Bardzo przepraszamy za problemy z zamówieniami - z nieznanych przyczyn nie generują się potwierdzenia złożenia zamówienia, ani wiadomości z formularza kontaktowego. Na razie bezskutecznie staramy się ten problem naprawić. Proszę o bezpośredni kontakt na adres: sklep@kimono-ya.pl. Bardzo nam przykro z powodu utrudnień.

  Dodano: 26-10-2014

  Dzień Darmowej Dostawy!

  3 grudnia 2012

  Już niedługo... Zapraszamy na Dzień Darmowej Dostawy do Sklepu Kimono-ya.pl :D 3 grudnia wszystkie zamówienia powyżej 20pln wysyłamy GRATIS! :)

  Dodano: 21-11-2012

  Przerwa urlopowa!

  Ogłaszamy przerwę urlopową! :) Sklep nadal będzie działał, można składać zamówienia, natomiast paczki zostaną wysłane w okolicach 20 sierpnia. Za niedogodności przepraszamy! :)

  Dodano: 09-08-2012

  Konwent LOVE 3, Miohi, Wrocław, 11-12 lutego - zapraszamy!

  11 lutego 2012r będziemy gośćmi imprezy Love 3 by Miohi 2012. Zapraszam na Pokaz Kitsuke (ubierania kimon) na godzinę 10.00!
  Uwaga: Zmiana lokalizacji! Zapraszamy do Gimnazjum nr 19, im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław.

  Dodano: 08-02-2012

  NOWA DOSTAWA!

  NOWE CENY TABI:

  Z przykrością informujemy, że od Nowego Roku ceny skarpetek TABI idą w górę. Jest to związane ze wzrostem kursu dolara oraz podniesienie cen u naszych dostawców. Nowa cena: 150pln. Zachęcam do zamawiania tabi jeszcze po starych cenach!

  Dodano: 05-12-2011

  Wielka Wyprzedaż Świąteczna!

  Tylko do końca listopada, zapraszamy na zakupy z rabatem nawet do 60%! Na życzenie, oryginalny prezent dla ukochanej osoby pakujemy gratis w ozdobny papier z liścikiem :)
  Święta już za niecały miesiąc!
  WYPRZEDAŻ!
  Zapraszamy!

  Dodano: 25-11-2011

  Sklep Kimono-ya na Facebooku, zapraszamy! :)

  Dodano: 03-10-2011

  Przerwa urlopowa!

  Uwaga: w terminie 8-23 sierpnia sklep będzie nieczynny (przerwa urlopowa). Zamówienia złożone w tym terminie będą realizowane po 23 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy.

  Dodano: 27-07-2011

  Zdjęcia z JapanEXPO

  Zapraszam do obejrzenia zdjęć z JapanEXPO w Paryżu:

  Zdjęcia z JapanEXPO 2011

  Dodano: 06-07-2011

  Intensywny KURS KITSUKE I-go stopnia - lipiec 2011


  Zbieramy zapisy na Kurs Kitsuke, czyli sztuki ubierania kimon, wiązania pasa obi itp. Odbędzie się w Zabrzu, w lipcu (termin jeszcze nie ustalony ostatecznie). Będzie to kurs przyspieszony, intensywny - 2 tygodnie po 6h tygodniowo.
  Cena kursu: 600 zł (50,-/h)
  Rezerwacja miejsc jest możliwa do końca czerwca
  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
  Wymagamy posiadania min. Kimono, obi i Jubana. Istnieje możliwość wypożyczenia obi za dodatkową opłatą, ale zalecamy mieć swoje (ćwiczenia w domu). Wypożyczenie pozostałych akcesoriów kitsuke jest w cenie kursu.
  Planowany termin rozpoczęcia kursu: 18/07/2011

  Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: Magdalena Płocica, sklep@kimono-ya.pl, tel. 608044970.

  Dodano: 21-06-2011

  27 czerwca - 4 lipca 2011

  Sklep Kimono-ya będzie w tym czasie na targach JapanExpo w Paryżu :) W tym okresie nie będziemy wysyłać zamówień. Wszystkie zamówienia opłacone do 26.06 włącznie, zostaną wysłane, pozostałe dopiero 5 lipca. Przepraszam za utrudnienia. Za to po powrocie, postaram się napisać krótkie sprawozdanie z JapanExpo i podzielić się z Państwem zdjęciami i nowinkami z targów na naszej stronie na Facebooku :)

  Dodano: 21-06-2011

  Styczniowa dostawa!

  Kimona damskie i męskie, yukaty, wachlarze.
  NOWOŚCI 2011-01-12
  Zapraszam do zapoznania się z nową ofertą!

  Dodano: 12-01-2011

  Siódmy nr Torii!

  Zapraszamy do lektury nowego numeru TORII z naszym artykułem pt. 'Moja Szafa z Kimonami' - część III - o tym, jak włożyć kimono. Zapraszam do lektury :)W przygotowaniu część druga-o wkładaniu pasa obi.

  Dodano: 12-01-2011

  Kimono-ya na Facebooku!

  Uruchomiliśmy naszą stronę na Facebooku - zapraszamy! Strona o KITSUKE. Zapraszam na pokaz ubierania kimon - próbna sesja zdjęciowa!

  Dodano: 15-08-2010

  Mistrzostwa Polski w Szachach Japońskich

  Informujemy o IV Internetowych Mistrzostwach Polski w Szachach Japońskich 18.08.2010 o godzinie 18.00 na stronie kurnik.pl/szogi oraz o pierwszej Polskiej Książki o Shogi. Więcej na www.shogi.pl

  Dodano: 15-08-2010

  BALCON 2010

  W lipcu (24-25.07) będziemy gośćmi imprezy BALCON 2010. Zapraszam na wykład o budowie i historii kimon oraz pokaz ubierania kimon! Godzina 13.00. Aula.

  Dodano: 20-07-2010

  Chapter 3: Childhood 2010

  W czerwcu (05/06) będziemy gośćmi imprezy Chapter 3: Childhood 2010. Zapraszam na wykład o budowie i historii kimon oraz pokaz ubierania kimon na godzinę 16.00! Zapisy są zbierane już teraz. Dla osób, które wypełnią ankiety, rozlosujemy nagrody!

  Dodano: 31-05-2010

  Poszukujemy modelki!

  Poszukujemy modelek do pokazu kitsuke, który odbędzie się 5 czerwca w Łodzi oraz 24 lipca w Chorzowie.

  Wymagania: Wzrost max. 160cm, rozmiar ubrania do 38, stopa do rozmiaru 38, najlepiej długie włosy. Wiek nie ma znaczenia.

  Doświadczenie niekonieczne, za to mile widziana fascynacja Japonią :)

  Jako wynagrodzenie oferujemy możliwość ubrania kompletnego kimona ze wszystkimi akcesoriami (koszt 500pln) i duże rabaty na zakupy w naszym sklepie :].

  W zamian oczekujemy punktualności.

  Przed pokazem będą 2-3 próby, u nas w Zabrzu, lub, w ostateczności, na miejscu, przed pokazem.

  Chętne osoby prosimy o mail ze zdjęciem (najlepiej całej sylwetki) na mariko@kimono-ya.pl. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami.

  Dodano: 25-05-2010

  KONKURS!

  KONKURS: wśród wszystkich zamówień złożonych do końca kwietnia rozlosujemy nagrody: koszyczek Kinchaku o wartości 230pln oraz nagrodę pocieszenia - jeden z breloczków Maneki Neko. Zapraszam do udziału w konkursie!

  Dodano: 01-05-2010

  Nowy Numer TORII!

  Zapraszamy do lektury nowego numeru TORII z naszym artykułem pt. 'Moja Szafa z Kimonami' - część I - o rodzajach kimon. Zapraszam do lektury :)W przygotowaniu część druga-o pasach obi.

  Dodano: 10-04-2010

  15-17 października 2009 - JapanFest Szczecin!

  Zapraszamy na wykład z historii kimona, pokaz KITSUKE, wystawę kimon, sklepik. Więcej o imprezie na: Kimono-ya.pl na Japanfest

  Dodano: 21-09-2009

  Kimono-ya.pl w Restauracji NARADA Sushi w Katowicach!

  16 lipca gościliśmy z pokazem Kitsuke w Restauracji NARADA Sushi w Katowicach. W tej chwili wisi tam nasze kimono. Chętnych zapraszamy do oglądania - ul. Barbary 13.

  Dodano: 17-07-2009

  Dni Kultury Japońskiej w Bielsku-Białej

  31 maja, g. 12:00 – 13:00 - Dom Żołnierza, ul. Broniewskiego 27 Bielsko-Biała.
  Wykład o historii kimon japońskich, ich budowie i elementach składowych. Wystawa kimon. Serdecznie zapraszamy!
  Więcej o imprezie na: Kimono-ya.pl - prelekcja "Kimona japońskie"

  Dodano: 17-06-2009